TÓM TẮT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN NAM MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TW

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!

TÓM TẮT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN NAM MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TW

01 Tháng 10 2021
Tác giả 

Chủ nhiệm đề tài:  ThS.BS. Lương Quỳnh Hoa

                             ThS.BS. Trần Văn Lưu

                            

 1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 • Khảo sát nồng độ Testosterone ở bệnh nhân nam mắc đái tháo đường type 2 khám và điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương
 • Mô tả mối liên quan giữa nồng độ Testosterone và một số yếu tố ở nhóm đối tượng nghiên cứu
 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  • Đối tượng nghiên cứu

Thực hiện trên bệnh nhân nam 35-65 tuổi bị đái tháo đường khám và điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

 • Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Từ 2016 – 2020 tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

 • Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang

Cỡ mẫu

Trong đó:

 • N là cỡ mẫu nghiên cứu tối thiểu
 • Z là hệ số tín cậy
 • P là tỷ lệ suy sinh dục ở bệnh nhân rối loạn chuyển hóa
 • d là độ chính xác mong muốn
 1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

Trong nghiên cứu, tỷ lệ bệnh nhân suy giảm Testosterone toàn phần là 54,34%, suy giảm Testosterone tự do là 34,1%, suy giảm chung là 71,68%. Nồng độ Testosterone toàn phần trung bình của bệnh nhân trong nghiên cứu là 12,99 ± 5,92 nmol/l. Nồng độ Testosterone tự do trung bình của nhóm bệnh nhân này là 0,23 nmol/l trong khi tiêu chí chẩn đoán giảm Testosterone tự do là dưới 0,243 nmol/l.

Tỷ lệ bệnh nhân có rối loạn lipid máu có Testosterone tự do thấp cao hơn so với nhóm không có Testosterone tự dọ thấp, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Nồng độ glucose máu ở nhóm bệnh nhân có Testosterone thấp so với nhóm không có Testosterone thấp không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Không tìm thấy mối liên quan giữa lượng bệnh nhân có nồng độ Testosterone thấp giữa các nhóm tuổi, chỉ số khối cơ thể.

Nhóm bệnh nhân có tăng huyết áp thì nồng độ Testosteron tự do thấp hơn so với nhóm bệnh nhân không bị tăng huyết áp, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=0,013). Nhóm bệnh nhân có Testosterone tự do thấp, trung bình nồng độ HbA1C thấp hơn so với nhóm có nồng độ Testosterone tự do bình thường, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=0,046).