Bệnh viện Nội tiết Trung ương được Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế công bố là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!

Bệnh viện Nội tiết Trung ương được Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế công bố là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ

14 Tháng 10 2021
Tác giả 

Xem chi tiết tại website của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (số thứ tự 10):

http://asttmoh.vn/cac-co-so-kham-benh-chua-benh-dap-ung-yeu-cau-la-co-so-thuc-hanh-trong-khoi-nganh-suc-khoe/