Bệnh viện Nội tiết Trung ương được Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế công bố là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ

14 Tháng 10 2021
Tác giả 

Xem chi tiết tại website của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (số thứ tự 10):

http://asttmoh.vn/cac-co-so-kham-benh-chua-benh-dap-ung-yeu-cau-la-co-so-thuc-hanh-trong-khoi-nganh-suc-khoe/