Phòng Đào tạo NCKH và HTQT

Giới thiệu chung

PHÒNG ĐÀO TẠO – NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ

  1. Quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thời gian thành lập:

– Ngày 17/8/2001, phòng được thành lập với tên gọi “Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học” theo Quyết định số 66/QĐ-BVNT.

– Ngày 19/7/2016, phòng được đổi tên thành “Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế” theo quyết định số 720/QĐ-BVNTTW.

1.2.  Lãnh đạo qua các thời kỳ:

– Từ năm 2001 đến 2003: TS.BS. Mai Trọng Khoa – Trưởng phòng;

– Từ năm 2004 đến 2013:

          ThS.BS. Phạm Thị Lan – Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng;

          TS.BS. Nguyễn Thanh Hà – Phó Trưởng phòng (2005-2006);

          ThS.BS. Lê Quang Toàn – Phó Trưởng phòng (2007-2010);

– Từ năm 2014 đến nay:

          ThS.BS. Phạm Thị Lan – Trưởng phòng;

          ThS.CNNN. Trần Thị Loan – Phó Trưởng phòng (từ 2018 đến nay);

          ThS.BS. Nguyễn Giang Sơn – Phó Trưởng phòng (từ 2021 đến nay).

  1. Nhân lực hiện tại: gồm 08 người;

          Trong đó: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 02 Bác sỹ (làm việc kiêm nhiệm tại Khoa Nội chung và Khoa Nội tiết), 03 chuyên viên (trong đó có 01 người làm việc tại Phòng Hành chính quản trị và kiêm nhiệm 30% tại Phòng ĐT-NCKH-HTQT).

  1. Công tác chuyên môn:

4.1. Quản lý đào tạo:

Lập kế hoạch và tổ chức các khoá đào tạo tại Bệnh viện, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho tuyến dưới và các cơ sở y tế khác.

4.2. Quản lý nghiên cứu khoa học:

Tham mưu về định hướng nghiên cứu khoa học, quản lý – giám sát –  nghiệm thu và lưu trữ số liệu các đề tài NCKH các cấp và đề tài hợp tác quốc tế tại Bệnh viện.

4.3. Tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động đối ngoại của Bệnh viện.

  1. Thành tích đạt được:

Đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” các năm 2007, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023.

Các cá nhân và tập thể thường xuyên được nhận Giấy khen của Bệnh viện trong các phong trào thi đua.

01 cá nhân đạt danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

Tập thể Phòng nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm:

2004 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế  
2006 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y t ế 1239/QĐ-BYT ngày 30/3/2007
2007 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế 1402/QĐ-BYT ngày 23/4/2008
2014 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế 2841/QĐ-BYT ngày 6/7/2015
2016 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế 1689/QĐ-BYT ngày 3/5/2017
2018 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế 1414/QĐ-BYT ngày 17/4/2019
2019 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng tập thể phòng có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng chống ĐTĐ &CRLT i ốt năm 2019. 4294/QĐ-BYT ngày 13/10/2020
2021 -2022 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng tập thể có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế từ năm 2021 đến năm 2022 2464/QĐ-BYT ngày 12/6/2023