Phòng Kiểm toán nội bộ

Giới thiệu chung

PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

  1. Quá trình hình thành và phát triển:

Được thành lập theo Quyết định số 429/2021/BVNTTW ngày 07/5/2021 của Giám đốc Bệnh viện.

Lãnh đạo qua các thời kỳ:

  • Năm 2021- tháng 7/2022: Trần Thu Thủy – Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng
  • Tháng 1/2023: Dương Thị Bích Thắm: Phó Trưởng phòng
  1. Nhân lực hiện tại:

Trong đó: Thạc sỹ: 03, Đại học: 05

  1. Công tác chuyên môn:
    • Chức năng:
  • Hoạt động đưa ra các tư vấn độc lập, khách quan nhằm đảm bảo hoạt động của Bệnh viện tuân thủ các quy định của pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và quy chế hoạt động của Bệnh viện.
  • Phát hiện các sai sót trong hoạt động của Bệnh viện; giữ vai trò là người tư vấn cho Ban Giám đốc về kiểm soát rủi ro thông qua việc phân tích, kiểm tra, giám sát giúp bệnh viện hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.

3.2. Nhiệm vụ

* Lập kế hoạch KTNB hàng năm trình Ban Giám đốc phê duyệt

* Thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt

* Báo cáo kết quả và kiến nghị các biện pháp khắc phục, hoàn thiện

* Theo dõi thực hiện sau khuyến nghị

* Liên tục cập nhật các văn bản hiện hành, tình hình phát triển của Bệnh viện trong từng giai đoạn cụ thể; phối hợp với các khoa/phòng có liên quan (đặc biệt là khối phòng như KHTH, TCKT, QLCL, TCCB, CNTT, …) để hoàn tốt nhiệm vụ được giao

* Thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp, cụ thể của Ban Giám đốc ngay khi có yêu cầu.

          4. Thành tích đạt được: Giấy khen năm 2022, 2023 của Giám đốc Bệnh viện