Phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu chung

 

1. Quá trình hình thành và phát triển:

  1. Thời gian thành lập: Phòng Tài chính kế toán được thành lập cùng với sự ra đời của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, với tên gọi lúc bấy giờ là Phòng Tài vụ. Trải qua quá trình hoạt động từ ngày ban đầu chỉ là Tổ kế toán, sau khi có quyết định số 2229/2000/QĐ-BYT ngày 25/7/2000 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Bệnh viện Nội tiết, Phòng Tài chính kế toán được củng cố và hoàn thiện.
  2. Lãnh đạo qua các thời kỳ:
  3. Đ/c Vũ Thị Minh Quang
  4. Đ/c Trịnh Thị Vân từ 1999 đến 2002
  5. Đ/c ThS. Dương Thị Thanh Mai từ 2002 – 7//2022
  6. Đ/c ThS. Trần Thu Thủy từ 7/2022 đến nay.

2. Nhân lực hiện tại:

Phòng Tài chính Kế toán có 40 cán bộ được chia thành ba bộ phận: bộ phận kế toán tại cơ sở Tứ Hiệp (11 cán bộ), bộ phận các viện phí ngoại trú và bộ phận kế toán quản lý chi phí bệnh nhân điều trị nội trú tại hai cơ sở (cơ sở Tứ Hiệp: 18, cơ sở Thái Thịnh: 11).

          Trong đó:

          – Thạc sỹ : 8 cán bộ

          – Đại học: 27 cán bộ

          – Trung cấp, cao đẳng khác: 5 cán bộ

          Số lượng lãnh đạo phòng: 03 (1 trưởng phòng, 2 phó phòng)

– Kế toán trưởng – Trưởng phòng: ThS. Trần Thu Thủy

– Phó Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thanh Mạn  – Phụ trách bộ phận viện phí cơ sở Tứ Hiệp

Đoàn Văn Bình – Phụ trách bộ phận viện phí cơ sở Thái Thịnh.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toán bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

Nhiệm vụ:

* Công tác Tài chính:

– Chủ trì, nghiên cứu, soạn thảo các quy trình quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tài chính, kế toán áp dụng trong nội bộ Bệnh viện và các văn bản chuyên môn khác theo phân công của Lãnh đạo Bệnh viện

–  Tổng hợp và xây dựng kế hoạch tài chính, dự toán Ngân sách, nguồn thu và dự toán chi thường xuyên; tổ chức theo dõi giám sát thực hiện dự toán, kế hoạch các hoạt động tài chính của Bệnh viện; kiểm tra, rà soát báo cáo Giám đốc và đề xuất biện pháp ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu vi phạm về quản lý tài chính và các chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan.

–  Quản lý, theo dõi, sử dụng vốn và tài sản theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo đầy đủ và kịp thời kinh phí phục vụ hoạt động chi tiêu thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản. Chủ trì hoặc phối hợp với các khoa phòng liên quan trong việc theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước và Bệnh viện về sử dụng tài sản; chủ trì hoặc phối hợp với các khoa phòng thực hiện kiểm kê tiền, tài sản định kỳ và đột xuất theo quy định, xác định tài sản thừa thiếu, tồn đọng, nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý.

–  Thực hiện phân tích báo cáo tài chính theo quy định, phân tích các hoạt động tài chính, đề xuất kịp thời các phương án, giải pháp tích cực phục vụ công tác quản lý tài chính của Bệnh viện.

–  Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các khoa, phòng trong Bệnh viện thực hiện công tác tài chính, kế toán theo quy định, quy trình, quy chế của Bệnh viện, Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán.

–  Thực hiện tự kiểm tra tài chính và chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

* Công tác kế toán:

–  Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

–  Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê; ghi chép số sách kế toán và quyết toán đầy đủ kịp thời, cập nhật sổ sách đảm bảo phản ánh đầy đủ trung thực, khách quan; tổ chức bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán theo đúng quy định theo đúng các quy định tại Quy chế tổ chức, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản của Bệnh viện và các quy định của pháp luật.

–  Thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của Pháp luật thuế.

–  Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, thực hiện chế độ kiểm toán theo quy định; cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và quy định của Pháp luật có liên quan.

–  Thực hiện thống kê, đối chiếu, tổng hợp số liệu quyết toán liên thông dữ liệu Bảo hiểm y tế theo quy định.

–  Lập báo cáo thống kê và thực hiện các báo cáo khác theo quy định cảu pháp luật; lập báo cáo quản trị phục vụ công tác điều hành các hoạt động quản lý của Bệnh viện;

–  Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do Giám đốc giao.

4. Thành tích đạt được

Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” do Bộ trưởng Bộ Y tế tặng năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2015.