Phòng Vật tư TBYT

Giới thiệu chung

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thời gian thành lập: Phòng Vật tư TBYT được thành lập theo quyết định số 307/QĐ-BVNT ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết; chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2006. Ngày 05/12/2007 Phòng Vật tư – Thiết bị y tế và Phòng HCQT sáp nhập thành Phòng HCQT- VTTBYT theo quyết định số 421/QĐ-BVNT; Ngày 20/10/2011 Phòng Vật tư – Thiết bị y tế được thành lập lại theo quyết định số 683/QĐ-BVNTTW.

Nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ:

  • Trưởng phòng: Vũ Anh Tuấn

2. Nhân lực hiện tại

Tính đến ngày 31/12/2018 tổng số cán bộ, viên chức: 15 (biên chế: 07, hợp đồng có thời hạn: 08). Trong đó: Thạc sỹ: 01, Kỹ sư: 04, Cử nhân kinh tế: 03, Cao đẳng kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế: 02, Cao đẳng ngân hàng: 01, Dược sỹ trung cấp: 02, Kế toán trung cấp: 02, Trưởng Phòng: 01

3. Công tác chuyên môn

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế của Bệnh viện Nội tiết Trung ương là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, trang thiết bị y tế trong bệnh viện, giúp giám đốc tổ chức, thực hiện công tác quản lý và sử dụng hóa chất, vật tư, thiết bị y tế.

  • Tổng hợp kế hoạch trang bị và sửa chữa thiết bị y tế
  • Theo dõi sử dụng vật tư – thiết bị y tế bao gồm: mua mới, bảo trì bảo
  • dưỡng, sửa chữa thay thế linh kiện.
  • Quản lý, theo dõi sử dụng hóa chất, vật tư chạy máy.
  • Theo dõi hợp đồng đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư, thiết bị y tế.

4. Thành tích đạt được

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng cho tập thể phòng năm 2011: Quyết định số 1660/QĐ–BYT ngày 17/05/2012.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng cho tập thể phòng năm 2013: Quyết định số 1209/QĐ–BYT ngày 11/04/2014.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng cho lãnh đạo phòng năm 2008 và năm 2011: Quyết định số 2116/QĐ–BYT ngày 12/6/2009 và Quyết định số 1660/QĐ–BYT ngày 17/5/2012.
  • Hàng năm, tập thể và cá nhân phòng đều được công nhận tập thể, cá nhân Lao động xuất sắc.