Phòng Vật tư TBYT

Giới thiệu chung

 1. Tên phòng: Phòng Vật tư thiết bị y tế

 2. Quá trình hình thành và phát triển:

    a) Thời gian thành lập

Phòng Vật tư thiết bị y tế được thành lập theo Quyết định số 307/QĐ-BVNT ngày 14/11/2005 của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết; chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2006.

Ngày 05/12/2007 phòng Vật tư thiết bị y tế và phòng Hành chính quản trị sáp nhập thành phòng HCQT – VTTBYT theo quyết định số 421/QĐ-BVNT;

Ngày 20/10/2011 phòng Vật tư thiết bị y tế được thành lập lại theo Quyết định số 683/QĐ-BVNTTW.

   b) Lãnh đạo qua các thời kỳ

* Nguyên lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: ThS Vũ Anh Tuấn

* Lãnh đạo phòng hiện nay:

– Phụ trách phòng: KSC Nguyễn Nam Trung

– Phó Trưởng phòng: ThS Trần Ngọc Tuấn

 3. Nhân lực hiện tại: Đến ngày 29/02/2024, phòng có tổng số 20 người (gồm: 17 viên chức, 03 hợp đồng lao động)

Trong đó:

– Thạc sỹ: 04

– Đại học: 15

– Cao đẳng: 01.

 4. Công tác chuyên môn

  a) Chức năng

Phòng Vật tư thiết bị y tế là tổ chức cấp phòng thuộc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý, cung ứng hoá chất, vật tư y tế, khí y tế, trang thiết bị y tế của Bệnh viện.

  b) Nhiệm vụ

– Cung ứng đầy đủ hoá chất, vật tư y tế, khí y tế, trang thiết bị y tế.

– Tổ chức đấu thầu, mua sắm hoá chất, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, khí y tế và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy trình, quy chế của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

– Tổ chức bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, kiểm định, kiểm xạ, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế kịp thời.

– Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

– Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy.

– Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị y tế.

– Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của nhà nước.

– Quản lý các kho cấp phát, cung ứng hoá chất, vật tư y tế, khí y tế, trang thiết bị y tế cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch. Quản lý và theo dõi khai thác sử dụng toàn bộ hoá chất, vật tư y tế, khí y tế, trang thiết bị y tế, của Bệnh viện.

– Tổ chức học tập cho các thành viên trong Bệnh viện về bảo quản, sử dụng, sửa chữa trang thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng trang thiết bị y tế có hiệu quả.

– Giới thiệu trang thiết bị y tế mới đến các khoa, phòng.

 5. Thành tích đạt được

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng cho tập thể phòng năm 2011: Quyết định số 1660/QĐ–BYT ngày 17/05/2012.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng cho tập thể phòng năm 2013: Quyết định số 1209/QĐ–BYT ngày 11/04/2014.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng cho lãnh đạo phòng năm 2008 và năm 2011: Quyết định số 2116/QĐ–BYT ngày 12/6/2009 và Quyết định số 1660/QĐ–BYT ngày 17/5/2012.