Phòng Quản lý chất lượng

Giới thiệu chung

 

1.Quá trình hình thành và phát triển:

  • Thời gian thành lập:

Tổ Quản lý chất lượng trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp chính thức hoạt động từ ngày 06 tháng 01 năm 2014. Khi mới thành lập tổ được mang tên “Tổ quản lý chất lượng Bệnh viện”.

          Đến ngày 21 tháng 03 năm 2016 thành lập phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện.

–  Lãnh đạo qua các thời kỳ của phòng QLCL:

Năm 2014 khi thành lập Tổ quản lý chất lượng bệnh viện:

          ThS.BS Phạm Tuấn Phương – Tổ trưởng

– Ngày 20 tháng 01 năm 2016 thành lập Phòng Quản lý chất lượng:

          ThS.Nguyễn Viết Thành – Trưởng phòng

2.Nhân lực hiện tại:

Tính đến năm 2024, nhân sự phòng gồm 15 thành viên (12 viên chức, 03 hợp đồng). Trong đó: 04 Thạc sỹ; 01 Chuyên viên chính; 01 BSCKI; 04 Cử nhân; 01 Dược sỹ cao đẳng; 03 Điều dưỡng cao đẳng; 01 Trung cấp kế toán.

Lãnh đạo phòng:   ThS Nguyễn Viết Thành – Trưởng phòng

                             CV chính Nguyễn Tôn Đạo – Phó Trưởng phòng

ThS Dương Thị Thanh Mai – Phó Trưởng phòng   

3.Công tác chuyên môn:

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.

Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.

Hướng dẫn các khoa, xây dựng quy trình chuyên môn chuẩn (SOP – standard operational procedures) và giám sát thực hiện các SOP đã được xây dựng.

Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến sự hài lòng của người bệnh.

Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.

Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

4.Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

– Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến trong nhiều năm liền.

– Năm 2023 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.