Phòng Quản lý chất lượng

Giới thiệu chung

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thời gian thành lập: Tổ Quản lý chất lượng trực thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp chính thức hoạt động từ ngày 06 tháng 01 năm 2014.

2. Nhân lực hiện tại

Tính đến tháng 05/2019, nhân sự phòng gồm 09 thành viên. Trong đó: 01 Thạc sỹ quản lý bệnh viện – Cử nhân sinh học; 01 Bác sĩ chuyên khoa I; 01 Dược sĩ chuyên khoa I; 01 Cử nhân Quản trị kinh doanh; 01 Cử nhân Y tế công cộng; 01 Điều dưỡng cao đẳng; 02 Điều dưỡng trung cấp; 01 Trung cấp kế toán.

Lãnh đạo phòng: Thạc sỹ Nguyễn Viết Thành – Trường phòng

3. Công tác chuyên môn

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.

Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.

Hướng dẫn các khoa, xây dựng quy trình chuyên môn chuẩn (SOP – standard operational procedures) và giám sát thực hiện các SOP đã được xây dựng.

Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến sự hài lòng của người bệnh.

Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.

Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.