Khoa Tim mạch và RLCH

  1. Quá trình hình thành và phát triển

Khoa điều trị các rối loạn chuyển hóa & Tim mạch được thành lập theo quyết định số: 125/QĐ-BVNTTW ngày 08 tháng 02 năm 2010.

Tiền thân qua các thời kỳ:

TS.BS Lê Quang Toàn: Phụ trách, Phó Trưởng khoa

TS.BS. Nguyễn Thu Hiền: Phụ trách, Phó Trưởng khoa

TS.BS Nguyễn Vinh Quang: Phụ trách khoa

BS.CKII Trần Kim Oanh: Trưởng khoa

ThS.BS Nguyễn Quốc Việt: Phó Trưởng khoa

Hiện nay:

TS.BS Trần Thị Đoàn: Trưởng khoa

BS.CKII Trần Đình Sỹ: Phó Trưởng khoa

ĐDCKI Chu Thị Tân: Điều dưỡng trưởng khoa

  1. Nhân lực hiện tại

Tổng số cán bộ viên chức: 25. Trong đó: gồm 20 viên chức, 3 bác sỹ hợp đồng, 01 ĐD hợp đồng, 1 hợp đồng 68.

Trình độ:  01 TS.BS, 01 BS.CKII, 01 BSNT, 03 Thạc sỹ, 02 Bác sỹ, 02 ĐDCKI, 01 ThS ĐD, 01 CNĐD, 09 Điều dưỡng cao đẳng và 01 Hộ lý.

  1. Công tác chuyên môn

+ Số giường

Số giường kế hoạch: 50

Số giường thực kê: 55

Hiệu suất sử dụng giường bệnh; thường xuyên đạt 100%

+ Chức năng, nhiệm vụ.

Khoa điều trị rối loạn chuyển hóa & Tim mạch có chức năng và 06 nhiệm vụ theo Quyết định 660/QĐ-BVNTTW ngày 28 tháng 07 năm 2023.

+ Các kỹ thuật áp dụng vào chẩn đoán và điều trị

Điện tim

Holter tim mạch, holter huyết áp

Siêu âm tim, mạch

Đốt sóng cao tần trong điều trị suy van tĩnh mạch chi dưới.

+ Phát triển trong tương lai:

Phát triển các kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị bệnh Rối loạn chuyển hóa & Tim mạch

Hợp tác trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn cho các bác sỹ và điều dưỡng

  1. Thành tích đã đạt được

Năm 2023 khoa Điều trị Rối loạn chuyển hóa & Tim Mạch đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao.

Tập thể khoa tích cự tham gia các phong trào thi đua. Trong năm 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao trong đó có 4 cá nhân hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, 100% cá nhân đạt “Lao động tiên tiến”, 02 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

Năm 2023 khoa tham gia nghiên cứu 04 đề tài trong đó 01 đề tài đã được nghiệm thu áp dụng vào thực tế và 03 đề cương đã được thông qua. Cán bộ nhân viên và người lao động trong khoa luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.           

 Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận,  cơ quan ban hành
2012 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 954/QĐ-BYT ngày 25/03/2013 của Bộ Y tế
2016 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 781/QĐ-BYT ngày 08/03/2017 của Bộ Y Tế

 Hình thức khen thưởng

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành
2012 Bằng khen Quyết định số 1553/QĐ-BYT ngày 08/05/2013 của Bộ Y Tế
2016 Bằng  khen Quyết định số 1689/QĐ-BYT ngày 03/5/2017 của Bộ Y Tế
2019 Bằng khen Quyết định số 3574/QĐ – BYT ngày 13/8/2019  của Bộ Y Tế