Phòng Tổ chức cán bộ

Giới thiệu chung

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thời gian thành lập: Phòng được thành lập từ năm 1970 ngay sau khi thành lập bệnh viện.

Khi mới thành lập, phòng được mang tên phòng Tổ chức.

Năm 2000, phòng sát nhập với bộ phận Hành chính (thuộc phòng Hành chính – quản trị) và mang tên phòng Tổ chức Hành chính.

Năm 2005, tách từ phòng Tổ chức Hành chính và mang tên phòng Tổ chức cán bộ theo Quyết định số 305/QĐ – BVNTTW ngày 14/11/2005 của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết về việc triển khai hoạt động của phòng Tổ chức cán bộ.

Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ qua các thời kỳ bao gồm:

 • Đ/c Nguyễn Văn Nghi;
 • Đ/c Trần Kế Khải;
 • Đ/c Đặng Tuấn Thanh;
 • Đ/c Nguyễn Vinh Quang;
 • Đ/c Phạm Quang Huyên;
 • Đ/c Đào Tố Hoan;
 • Đ/c Nguyễn Văn Toàn;
 • Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng.
 1. Nhân lực hiện tại
 • Tổng số cán bộ trong phòng: 08 (07 viên chức; 01 hợp đồng). Trong đó có 01 Tiến sỹ, Bác sỹ; 01 Thạc sỹ, Bác sỹ;  05 Thạc sỹ, 02 Cử nhân.
 • Trưởng phòng: ThS.BS Lương Quỳnh Hoa.
 • Phó Trưởng phòng: ThS Nguyễn Hồng Khải
 1. Công tác chuyên môn

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chức năng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện

Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quản lý và sắp xếp nhân lực để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện:

Công tác tổ chức:

– Thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức trực thuộc bệnh viện.

– Xây dựng quy chế làm việc, quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện.

– Phối hợp với khoa/phòng xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa/phòng.

– Xây dựng đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc.

Công tác cán bộ

– Tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, quy hoạch, đào đạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, nghỉ hưu, thôi việc …

– Đánh giá xếp loại viên chức, người lao động

– Thi đua khen thưởng và kỷ luật lao động.

– Quản lý hồ sơ viên chức và người lao động.

– Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động.

Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với viên chức, người lao động làm việc tại bệnh viện như: chính sách bảo hiểm xã hội, lao động tiền lương, phụ cấp, …

Công tác an toàn vệ sinh lao động.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh quốc phòng, bí mật nhà nước.

Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan hoặc theo chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện.

 1. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

– Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liên tục.

Được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế nhiều năm, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2013) và Huân chưong Lao động hạng Ba (năm 2019).