Phòng Tổ chức cán bộ

Giới thiệu chung

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thời gian thành lập: Phòng được thành lập từ năm 1970 ngay sau khi thành lập bệnh viện. Khi mới thành lập, phòng được mang tên phòng Tổ chức. Năm 2000, phòng sát nhập với bộ phận Hành chính (thuộc phòng Hành chính – quản trị) và mang tên phòng Tổ chức Hành chính. Năm 2005, tách từ phòng Tổ chức Hành chính và mang tên phòng Tổ chức cán bộ theo Quyết định số 305/QĐ-BVNTTW ngày 14/11/2005 của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết về việc triển khai hoạt động của phòng Tổ chức cán bộ.

Lãnh đạo phòng KHTH qua các thời kỳ bao gồm:

 • Đ/c Nguyễn Văn Nghi;
 • Đ/c Trần Kế Khải;
 • Đ/c Đặng Tuấn Thanh;
 • Đ/c Nguyễn Vinh Quang;
 • Đ/c Phạm Quang Huyên;
 • Đ/c Đào Tố Hoan;
 • Đ/c Nguyễn Văn Toàn.

2. Nhân lực hiện tại

 • Tổng số cán bộ trong phòng: 06 (02 viên chức; 04 hợp đồng). Trong đó có 01 Thạc sỹ Bác sỹ, 01 Thạc sỹ Luật, 03 Cử nhân Luật và 01 Cử nhân Bảo hiểm.
 • Phụ trách Phòng: Thạc sỹ, bác sỹ: Lương Quỳnh Hoa.

3. Công tác chuyên môn

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

 • Quản lý nhân lực:
  • Lao động tiền lương;
  • Quản lý hồ sơ nhân lực;
  • Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách;
  • Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
 • Đào tạo cán bộ:
  • Quy hoạch cán bộ;
  • Kế hoạch đào tạo.
 • Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

4. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

Phòng Tổ chức cán bộ đã được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen và công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liên tục từ năm 2007 đến nay.