Khoa Cấp cứu

  1. Quá trình hình thành và phát triển
  • Thời gian thành lập:

Căn cứ vào quyết định số 2229/2000 QĐ-BYT ngày 25/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quy định lại chức năng nhiệm vụ của tổ chức bộ máy Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Căn cứ vào quyết định sô 11/QĐ-BVNTTW ngày 14/01/2002 của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, khoa Hồi sức Cấp cứu được thành lập.

Căn cứ vào quyết định số 296/QĐ-BYT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Căn cứ quyết định này, khoa Hồi sức cấp cứu đổi tên thành khoa Cấp cứu.

  • Lãnh đạo qua các thời kỳ:

+ TS.BS.Nguyễn Vinh Quang

+ BSCKI.Hà Thị Minh Ngọc

+ BSCKII.Bùi Thanh Huyền

+ ThS.BS.Nguyễn Trần Kiên

+ PGS.TS.BSCKII.Trần Thị Thanh Hóa

  1. Nhân lực hiện tại

Tổng số cán bộ công nhân viên: 26, trong đó:

– 11 Bác sỹ: BSCKII (02); ThS.BS (01); BSCK I (02); BS: (06)

– 14 Điều dưỡng: CKI (01); Điều dưỡng Đại học (05): Điều dưỡng Cao đẳng (8).

– Hộ lý: 01

  1. Công tác chuyên môn

Với 50 giường kế hoạch, khoa Cấp cứu được giao nhiệm vụ khám và điều trị tất cả các trường hợp người bệnh nặng mới nhập viện, người bệnh nằm điều trị từ các khoa lâm sàng có diễn biến nặng. Tham gia hội chẩn các ca bệnh nặng trong viện và ngoại viện, tham gia giảng dạy cho các bác sỹ và điều dưỡng trong viện, bệnh viện vệ tinh và các bệnh viện tuyến dưới, tham gia nghiên cứu khoa học.

  1. Các thành tích đạt được:

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 2016

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế: 2003, 2006, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017

– Danh hiệu “Tập thế Lao động xuất sắc” của Bộ Y tế: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016