Giới thiệu chung

1. Tên phòng: Phòng Kế toán tổng hợp

2. Thời gian thành lập quá trình hình thành và phát triển:

Thời gian thành lập: Phòng Tài chính kế toán được thành lập cùng với sự ra đời của Bệnh viện Nội tiết trung ương, với tên gọi lúc bấy giờ là Phòng Tài vụ. Trải qua quá trình hoạt động từ ngày ban đầu chỉ là Tổ kế toán, sau khi có quyết định số 2229/2000/QĐ-BYT ngày 25/7/2000 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Bệnh viện Nội tiết, Phòng Tài chính kế toán được củng cố và hoàn thiện.

Nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ: Đ/c Vũ Thị Minh Quang

3. Nhân lực hiện hại

Phòng Tài chính Kế toán có 35 cán bộ được chia làm 3 bộ phận tại 2 cơ sở Thái Thịnh và Tứ Hiệp: bộ phận kế toán, bộ phận viện phí ngoại trú và bộ phận quả lý chi phí bệnh nhân điều trị nội trú; trong đó: Thạc sỹ, đại học: 14 cán bộ; Trung học, cao đẳng khác: 21 cán bộ

– Kế toán trưởng – Trưởng phòng: ThS. Trần Thu Thủy

– Phó phòng:

  • ThS. Nguyễn Thanh Mạn  – Phụ trách bộ phận viện phí cơ sở Tứ Hiệp
  • Đoàn Văn Bình – Phụ trách bộ phận viện phí cơ sở Thái Thịnh

4. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện. Có chức năng tham mưu, tổng hợp và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tài chính, kế toán:

– Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và  tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

– Xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tại Bệnh viện.

– Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện.

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định

– Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.

5. Thành tích của phòngTCKT

– Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” do Bộ trưởng Bộ Y tế tặng năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2015