BS CKI Hà Quang Thành

Khoa Y học hạt nhân

hoạt động chuyên ngành

Trình độ:

Vị trí quản lý: Khoa Y học hạt nhân

Số năm kinh nghiệm: