TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Giám đốc Bệnh viện

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Tiến sỹ, bác sỹ

Vị trí quản lý: Giám đốc Bệnh viện

Số năm kinh nghiệm: