ThS.BS Nguyễn Giang Sơn

Phó Trưởng phòng Đào tạo - NCKH - HTQT

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Phó Trưởng phòng Đào tạo - NCKH - HTQT

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Phó Trưởng phòng Đào tạo - NCKH - HTQT

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Phó Trưởng phòng Đào tạo - NCKH - HTQT

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Phó Trưởng phòng Đào tạo - NCKH - HTQT

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Phó Trưởng phòng Đào tạo - NCKH - HTQT

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Phó Trưởng phòng Đào tạo - NCKH - HTQT