ThS.BS Nguyễn Thái Hoàng

Phụ trách Trưởng khoa Điều trị kỹ thuật cao

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sỹ

Vị trí quản lý: Phụ trách Trưởng khoa Điều trị kỹ thuật cao

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Phụ trách Trưởng khoa Điều trị kỹ thuật cao

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Phụ trách Trưởng khoa Điều trị kỹ thuật cao

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Phụ trách Trưởng khoa Điều trị kỹ thuật cao

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Phụ trách Trưởng khoa Điều trị kỹ thuật cao

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Phụ trách Trưởng khoa Điều trị kỹ thuật cao