ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sỹ

Vị trí quản lý: Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp