THÔNG BÁO: Mời tài trợ Sinh hoạt khoa học chuyên đề thường niên.