THÔNG BÁO: BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG